ЦСМП - Разград

ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦСМП- РАЗГРАД

Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:17:01Последна промяна: 2018-02-15 12:56:29
АОП номер: 01288-2017-0001 Статус: възложена

Предметът на поръчката включва доставка на електрическа енергия на свободния пазар по свободно договорени цени, съгласно чл.100, чл.102 и чл.103 от Закона за енергетиката и Правилата за търговия с ел. енергия, за снабдяване на сградите и помещенията на ЦСМП-Разград, находящи се в гр.Разград, гр.Исперих, гр.Кубрат, гр.Цар Калоян и гр.Лозница.

Индивидуален номер на процедурата: 0002932
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Прогнозна стойност: 110000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Д-Р НИКОЛАЙ ЙОЦОВ, НЕЛИ ВЪЛЧЕВА
 • Телефон/и за контакт: 084 66 16 82 084 66 16 83
Документи
 • РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:21:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074345673
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:21:50
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:21:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:21:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074345677
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:21:54
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:21:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УКАЗАНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074346210
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:36:42
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:36:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:46
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074346214
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:36:46
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:36:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:50
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074346217
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:36:50
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:36:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА- ПРОЕКТ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:54
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074346220
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:36:54
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:36:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.44, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074346226
  Удостоверено време: 27.09.2017 14:36:58
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2017 11:36:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-27 14:36:58
 • Протокол №1 за отваряне,разглеждане,извършване на подбор, оценка на подадените оферти за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет "Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ЦСМП-Разград"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-02 14:54:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075228494
  Удостоверено време: 02.11.2017 14:54:22
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2017 12:54:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-17 10:00:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075584806
  Удостоверено време: 17.11.2017 10:00:52
  Удостоверено време по UTC: 17.11.2017 08:00:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №104/24.11.2017 г. за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 10:08:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075751415
  Удостоверено време: 24.11.2017 10:08:54
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 08:08:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 10:08:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075751417
  Удостоверено време: 24.11.2017 10:08:59
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 08:08:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 за отваряне, разглеждане , оценка и класиране на ценови оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 10:09:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075751420
  Удостоверено време: 24.11.2017 10:09:04
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 08:09:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 за отваряне, разглеждане, извършване на подбор на подадени оферти.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-24 10:09:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075751423
  Удостоверено време: 24.11.2017 10:09:10
  Удостоверено време по UTC: 24.11.2017 08:09:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА АКТИВНА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 13:58:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077390276
  Удостоверено време: 30.01.2018 13:58:59
  Удостоверено време по UTC: 30.01.2018 11:58:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-30 13:59:59