ЦСМП - Разград

Доставка на горива - безоловен бензин А-95 и дизелово гориво за автомобилите, ползвани от Център за спешна медицинска помощ– Разград"

Дата и час на публикуване: 2015-10-01 11:35:04Последна промяна: 2016-10-31 11:38:51
АОП номер: 01288-2015-0002 Статус: възложена

Доставка на горива - безоловен бензин А-95 и дизелово гориво за автомобилите, ползвани от Център за спешна медицинска помощ– Разград"в прогнозни количества както следва бензин - А - 95 1500 л./хиляда и петстотин/ дизел - 25000 л./двадесети пет хиляди/ . Обществената поръчка не включва обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0001476
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Разград
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи