ЦСМП - Пазарджик

Доставка на лекарствени продукти с международно непатентно наименование Heparin; Glucose-5%-500 ml; Sodium chloride/100 ml и 500 ml/; Glucose 10% и 40%-10 ml за нуждите на ЦСМП Пазарджиk по Рамково споразумение № РД-11-62 от 01.02.2021 г.

Дата и час на публикуване: 2021-09-13 12:20:17
Документи