ЦСМП - Кърджали

Доставка на оборудване: Мобилен център за ранна диагностика и терапия и Мобилен диагностичен център

Дата и час на публикуване: 2018-06-13 11:00:05Последна промяна: 2018-06-13 10:58:14
АОП номер: 00095-2018-0001 Статус: възложена

Доставка на един брой нов, неупотребяван и недемонстрационен автомобил със специално предназначение - мобилна единица за напреднала диагностика и терапия, модифициран и оборудван съгласно стандарт EN 1789:2010+А2:2014 или еквивалент, както и доставка на един брой нов, неупотребяван и недемонстрационен автомобил със специално предназначение - мобилна диагностична единица, модифициран и оборудван съгласно стандарт EN 1789:2010+А2:2014 или еквивалент.

Индивидуален номер на процедурата: 0003825
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Кърджали
Прогнозна стойност: 830423.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-03 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Гергана Георгиева Петя Ангелова
  • Телефон/и за контакт: 036165940 036165942
Документи