ЦСМП - Търговище

Избор на оператор на ваучери за храна и тониз. напитки на перс. на ЦСМП-Т-ще, раб. на 12ч. раб. ден при сум.изч.на раб.вр.през 2022г., за ЦСМП-Т-ще и филиалите, в съотв. с Нар. №11 от 21.12.2005г..

Дата и час на публикуване: 2021-12-10 13:45:51Последна промяна: 2021-12-10 13:50:07
Статус: затворена

Ваучерите за храна ще се доставят текущо през 2022 година, въз основа на предварителни писмени заявки според конкретните нужди на Възложителя, във всяка от които се посочва следната информация: брой на ваучерите от всеки номинал – 0. 50ст., 1, 2, 5, 10 и 20 лева, стойности по номинали и обща стойност на заявените ваучери. Заявките ще се изготвят по образец на фирмата-оператор, предоставен на Възложителя при подписването на договора. Доставката на ваучерите ще е за сметка на оператора. Изпълнителят се задължава отпечатаните и доставени ваучери да са с покупателна стойност 2.50 лв.(два и петдесет лева) за храна и 1.00 лв.( един лев) за тонизираща напитка и да имат надеждна защита, като на ваучерите следва да е отбелязано, че могат да се използват за закупуване на храна по смисъла на Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005г., която е обн. в ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г

Индивидуален номер на процедурата: 0007013
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Краен срок за подаване на оферта: 2021-12-21 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Янка Андреева
  • Телефон/и за контакт: 060163810
Документи