ЦСМП - Търговище

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП-Търговище

Дата и час на публикуване: 2020-11-26 13:15:01
Статус: възложена

Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна и тонизиращи напитки за персонала на ЦСМП-Търговище, работещ на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване работното време през 2021 г., за ползването им в ЦСМП-Търговище и филиалите в гр. Търговище, гр. Омуртаг, гр. Антоново и в гр. Попово, в съответствие с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Индивидуален номер на процедурата: 0006607
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт: