ЦСМП - Търговище

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище

Дата и час на публикуване: 2019-04-01 15:29:19Последна промяна: 2019-04-17 14:17:44
АОП номер: 00101-2019-0001 Статус: възложена

Доставка на течни горива - дизелово гориво и бензин А-95 Н за автомобилите на ЦСМП- Търговище, чрез периодична покупка посредством 24- часово обслужване на бензиностанциите на изпълнителя на обществената поръчка чрез кредитни карти предоставени от него. Изборът на доставчик ще се осъществи, чрез Договор за възлагане на покупка с член на Софийска стокова борса. Прогнозните количества на горивата са определени за срок от 01.06.2019г. до 31.12.2020 години, както следва: за дизелово гориво - 32 000 литра; за безоловен бензин А-95Н - 2000 литра. Срокът на доставките е -считано от 01.06.2019г. до избор на изпълнител в следствие на проведена мини-процедура, чрез вътрешен конкурентен избор въз основа на новото рамково споразумение от 2019г. сключено от Централния орган на покупки към МФ за „Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане“ за период 2019 -2021 или с краен срок до 31.12.2020г., в зависимост от това кое обстоятелство ще настъпи първо. Прогнозните количества на горивата за транспорт са определени спрямо максималния срок визиран в спецификацията на Възложителя и са ориентировъчни.

Индивидуален номер на процедурата: 0004815
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Търговище
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи