ЦСМП - Смолян

Договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет Доставка на дизелово гориво Б6 - 110 000 литра с код по CPV - 09134200-9 и безоловен бензин А-95Н - 12 000 литра с код по CPV - 09132100-4 за нуждите на автопарка на ЦСМП Смолян и филиалите в следните Общини - Златоград, Девин, Рудозем, Чепеларе, Баните, Доспат, Мадан и Неделино за период от 2 години, считано от 01.02.2020 г., чрез карти за безналично плащане, с отсрочено плащане от 60 дни, като периодът на фактуриране е месечен, с място на доставка: търговски обекти - бензиностанции на изпълнителя на територията на Област Смолян и цялата страна. Количествата са ориентировъчни и Възложителят не се ангажира да ги усвои изцяло.

Дата и час на публикуване: 2020-01-10 13:25:54Последна промяна: 2020-01-10 13:25:34
АОП номер: 00146-2020-0001 Статус: възложена

Договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП с предмет "Доставка на горива за автопарка за нуждите на ЦСМП Смолян за период от 2 години, считано от 01.02.2020г."

Индивидуален номер на процедурата: 0005869
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Смолян
Прогнозна стойност: 226116.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: НЕЛИ ТОМОВА
  • Телефон/и за контакт: 0301/62854
Документи