ЦСМП - Шумен

Процедури по вътрешен конкурентен подбор по Рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021 г., сключено от Министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор "Здравеопазване"

Дата и час на публикуване: 2021-05-21 16:26:48
Документи