Център за спешна медицинска помощ - град Шумен

Доставка на лекарствени продукти за ЦСМП-Шумен, за срок от дванадесет месеца, считано от 01.03.2020 г.

Дата и час на публикуване: 2020-02-14 09:38:26
ID номер: 9096358 Статус: отворена

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти.

Индивидуален номер на процедурата: 0005999
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Шумен
Прогнозна стойност: 45000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33690000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-17 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Галина К.Дренакова – гл. счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 054/800327; 054/800 328
Документи