ЦСМП - Пловдив

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
статус: отворена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане- Обособена позиция 2 -Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-28 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-15 10:42:32
статус: затворена

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-01-15 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-01-03 15:06:33
АОП номер: 00011-2018-0003статус: възложена

Пряко договаряне чрез изпращане на покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМП – Пловдив.

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-19 16:09:54
АОП номер: 00011-2018-0002статус: възложена

Публично състезание за определяне на изпълнители по договори за обществена поръчка с предмет доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-13 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 13:07:22
АОП номер: 00011-2018-0001статус: възложена

Публично състезание за определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна с номинал 2 (два) лева, за персонала на ЦСМП - Пловдив и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-06 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-02 08:55:14