ЦСМП - Кюстендил

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2019-06-27 12:37:27
ID номер: 9089675 Статус: възложена

Избор на Изпълнител за извършване на сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на Център за спешна медицинска помощ - Кюстендил за срок от една календарна година, считано от датата на сключване на договора за възлагане.

Индивидуален номер на процедурата: 0005082
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Кюстендил
Прогнозна стойност: 60000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-18 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Даниела Трайкова
 • Телефон/и за контакт: 078550153
Документи
 • Заповед за откриване на процедура за възлагане на ОП чрез събиране на оферти с обява

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 12:53:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103929252
  Удостоверено време: 27.06.2019 12:53:10
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 09:53:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за ОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 12:54:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103929424
  Удостоверено време: 27.06.2019 12:54:37
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 09:54:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в Профил на купувача обява за обществена поръчка

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 12:56:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103929612
  Удостоверено време: 27.06.2019 12:56:38
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 09:56:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата ведно с Техн.спецификация, Представяне на участника, Оферта, Техническо предложение, Декларации по:-чл.54, ал.1 и чл.55 от ЗОП;-чл.3,т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;-участие на подизпълнител и други, Списък на санитарните автомобили

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:04:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103930496
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:04:37
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:04:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор - проект

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-27 13:05:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103930657
  Удостоверено време: 27.06.2019 13:05:51
  Удостоверено време по UTC: 27.06.2019 10:05:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи - декларации и други

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-01 13:00:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104134876
  Удостоверено време: 01.07.2019 13:00:55
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2019 10:00:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 15:27:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105008612
  Удостоверено време: 15.07.2019 15:27:37
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 12:27:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за назначена комисия за отваряне на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 15:29:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105008728
  Удостоверено време: 15.07.2019 15:29:24
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 12:29:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 от заседание на комисия

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 15:31:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105008903
  Удостоверено време: 15.07.2019 15:31:54
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 12:31:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2 на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 16:37:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105376440
  Удостоверено време: 19.07.2019 16:37:48
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 13:37:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 16:39:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105376533
  Удостоверено време: 19.07.2019 16:39:21
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 13:39:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 16:40:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105376602
  Удостоверено време: 19.07.2019 16:40:37
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 13:40:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удостоверения - Изпълнителна агенция"Главна инспекция на труда"; За наличие или липса на задължения по ЗМДТ от Община Благоевград и Община Кюстендил; За наличие или липса на задължения от НАП ТД София, офис Благоевград; За липса на производство по несъстоятелност и ликвидация от АВ; Свидетелство за съдимост

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 10:32:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106347334
  Удостоверено време: 07.08.2019 10:32:15
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 07:32:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за "Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Кюстендил

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 10:36:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106347678
  Удостоверено време: 07.08.2019 10:36:25
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 07:36:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори