ЦСМП - Хасково

Отпечатване на ваучери за храна по двете обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 15:03:23
АОП номер: 01096-2018-0003 Статус: възложена

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна по Наредба 11/2005 год. и ваучери със средства от фонд СБКО чл.293,ал.1 от КТ за нуждите на ЦСМП - Хасково за 2019 год.

Индивидуален номер на процедурата: 0004363
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 162000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-13 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи