ЦСМП - Хасково

Доставка на лекарствени продукти и на медицински консумативи за нуждите на ЦСМП-Хасково

Дата и час на публикуване: 2018-11-19 12:43:25Последна промяна: 2018-11-19 12:43:18
АОП номер: 01096-2018-0002 Статус: приключена

Предметът на поръчката е доставка на лекарствени продукти и на медицински изделия за нуждите на ЦСМП - Хасково.

Прогнозна ст-ст за доставка по ОП 1 - Лекарствени продукти е 120 000 лв без ДДС ;

Прогнозна ст-ст за доставка по ОП 2 - Медицински изделия е 80 000 лв без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004361
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Хасково
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-13 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Антония Тонева - Главен счетоводител
  • Телефон/и за контакт: 0884638886
Документи