ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Дата и час на публикуване: 2022-07-01 14:59:23
Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Център за психично здраве Враца по две обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0007084
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 56910.20 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи