ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Покана за участие в обществена поръчка чрез покана до определени лица по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - ВРАЦА ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Дата и час на публикуване: 2021-08-11 16:39:37Последна промяна: 2021-08-30 14:00:39
Статус: възложена

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ-Враца ЕООД по две обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0006914
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 48500.56 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000 – Фармацевтични продукти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-08-18 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи