ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на ЦПЗ - Враца ЕООД по две обособени позиции”

Дата и час на публикуване: 2021-06-18 12:50:22Последна промяна: 2021-06-18 12:49:38
ID номер: 00686-2021-0001 Статус: възложена

Предметът на поръчката  е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в ЦПЗ Враца ЕООД по приложените спецификации. Поръчката съдържа 2 обособени позиции.

Индивидуален номер на процедурата: 0006860
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 55461.96 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: +359878173051
Документи