ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Събиране на оферти с обява с предмет :"Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве Враца" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-04-02 10:52:51Последна промяна: 2019-04-02 10:52:20
Статус: възложена

Предмет на поръката е периодична доставка на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве Враца" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0004817
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-12 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи