ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

Дата и час на публикуване: 2023-09-13 10:02:40Последна промяна: 2023-09-13 10:02:37
АОП номер: 00686-2023-0004 Статус: възложена

"Приготвяне и доставяне на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в "ЦПЗ-Враца" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007234
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 118591.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55523000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-10-03 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Надя Иванова
Документи