ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В „ЦПЗ - ВРАЦА" ЕООД”

Дата и час на публикуване: 2022-06-20 15:03:24
АОП номер: 00686-2022-0001 Статус: приключена

Предмет на поръчката е приготвянето и доставянето на храна за нуждите на пациенти и дежурен персонал в ЦПЗ-Враца ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007076
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 89276.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи