ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Доставка на природен газ за нуждите на „ЦПЗ Враца” ЕООД-процедура за възлагане на обществена поръчка договаряне без предварително обявление

Дата и час на публикуване: 2023-12-08 14:48:44
АОП номер: 00686-2023-0005 Статус: възложена

Договоряне без обявление, съгласно чл.79, ал.1, т.3, б. "В" от ЗОП. Изборът на процедурата се определя от изискванията на чл.173, ал.1, чл.181, ал.1, чл.183а, ал.1 от Закона за енергетиката. Съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1, т.3 и т.10 от ЗЕ, дейностите разпределение и снабдяване на крайни потребители на природен газ подлежат на задължително лиценциране от КЕВР. Съгласно чл.43, ал.2, т.1 и т.2а от ЗЕ за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайните потребители. "АресГаз" ЕАД, ЕИК: 813101815, гр.София, ул.Алабин № 36, ет.2 е единствен притежаващ изключителните права за извършване на дейностите за разпределение и снабдяване с природен газ на община Враца за срок до 25.09.1941 год и е ЕДИНСТВЕН ВЪЗМОЖЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ на настоящата поръчка, като възлагането й на друго лице би довело до нарушавен на изключетелни права за осъществяване дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ на територията на гр.Враца. Горните обстоятелства обуславят избора на процедура без предварително обявление съгласно чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП

Индивидуален номер на процедурата: 0007251
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 195000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000- природен газ
Краен срок за подаване на оферта: 2023-12-19 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Д-р Надя Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0887422440
Документи