ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

"Доставка на природен газ за нуждите на "ЦПЗ Враца" ЕООД. Процедурата за възлагане е чрез договаряне без обявление по чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2022-10-21 18:12:47Последна промяна: 2022-10-21 18:12:45
АОП номер: 00686-2022-0003 Статус: възложена

Доставка на природен газ за срок от 1 /една/ година за нуждите на "ЦПЗ Враца" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0007128
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 195000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-05 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
  • Телефон/и за контакт: +359 878173051
Документи