ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВРАЦА ЕООД

Доставка на природен газ за нуждите на "Център за психично здраве-Враца" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-07-29 11:25:17
Статус: възложена

Предметът на поръчката обхваща доставка на природен газ за нуждите на лечебното заведение. Обуславя се избора на процедура без обявление по чл.79, ал.1, т.3, б."в" от ЗОП на обществената поръчка, тъй като "Аресгаз" ЕАД е единствен възможен изпълнител на настоящата поръчка и възлагането на друго лице би довело до нарушаване на изключителните права за осъществяване на дейностите по разпределение и снабдяване с природен газ на територията на град Враца. При извършване на проверка в регистъра на издадените лицензии от ДЕКЕВР се установява, че посоченото дружество единствено притежава лицензия № Л-462-08/18.03.2016 год. за снабдяване с природен газ от краен снабдител за територията на регион Запад.

Индивидуален номер на процедурата: 0005207
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Враца
Прогнозна стойност: 68000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Добрилова
 • Телефон/и за контакт: 0878173051
Документи
 • Решение за откриване на процедура за доставка на природен газ

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-29 11:25:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105886917
  Удостоверено време: 29.07.2019 11:25:30
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2019 08:25:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на природен газ

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 11:21:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108895399
  Удостоверено време: 17.09.2019 11:21:48
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 08:21:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-09-17 11:22:03
  Дата и час на промяна: 2019-09-17 15:14:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108908600
  Удостоверено време: 17.09.2019 15:14:05
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2019 12:14:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори