Център за психично здраве Русе ЕООД

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ-РУСЕ ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-11-13 12:12:02
ID номер: 9094494 Статус: възложена

Доставка за период от 12 (дванадесет) месеца на нетна активна електрическа енергия за 1 бр. обект на възложителя, с качество и по ред, съгласно предвиденото в Закона за енергетиката и останалите нормативни актове, които уреждат обществените отношения, свързани с доставката на електрическа енергия (в т.ч. наредбите към ЗЕ, Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ). Пълна информация относно предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0005701
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 40000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-26 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валери Василев
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи