Център за психично здраве Русе ЕООД

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С РЕПЕТИТИВНА ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ

Дата и час на публикуване: 2018-10-08 12:53:09Последна промяна: 2018-10-08 12:52:57
ID номер: 9081611 Статус: затворена

Обществената поръчка с посочения предмет се провежда, на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с цел закупуване на апаратура, съгласно техническата спецификация, описана в документацията към обществената поръчка, налична на профила на купувача на адрес: https://sop.bg/cpz-rs-847/#h Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на цена и качествени показатели. Показатели за оценка: 1. Предлагана цена с тежест 70% и 2. Качество на предложеното обурудване с тежест 30%. Интегрираната система за диагностика и терапия с репетитивна транскраниална магнитна стимулация трябва да отговаря на изискванията, посочени в документацията на обществената поръчка. За доказване на съответствие на предлаганата апаратура с тази, посочена в документацията, участниците следва да представят следните документи: 1. Копия на валидни сертификати на името на участника, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството: ISO 9001:2015, с обхват на сертификата, съответен на предмета на поръчката, или еквивалент. 2. Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС и/ или СЕ сертификат - заверено от участника копие. 3. Издадени от производителя Брошура, Каталог и/или Продуктова спецификация (Data Sheet - оригинал или заверено копие), които да са на български език или придружени с превод на български език, в които да са налице задължителните и допълнителни характеристики на оферираното оборудване и от които да е видно съответствието с техническата спецификация и наличието на оферираните допълнителни функционални характеристики и възможности за надграждане, подлежащи на оценка съгласно методиката на оценка съдържаща се в документацията. 4. Декларация от производителя, че апаратурата със съответен модел, оферирана в процедурата е нова, неупотребявана, не е рециклирана, не е демо оборудване и е произведена след 01.01.2018 г. (оригинал или заверено копие – с посочване на артикула в нея). 5. Оторизационно писмо, издадено от производителя за продажба и сервиз на територията на България за всички артикули. (оригинал или заверено копие). 6. Писмен ангажимент от участника за гаранционно обслужване на хардуерната част от системата за срок не по-малък от 24 /двадесет и четири/ месеца и софтуерна поддръжка – за срок не по-малък от 120 /сто и двадесет/ месеца. Възложителят изисква продажната цена по договора за обществена поръчка да бъде изплатена както следва: Авансово плащане – при сключване на договора – в размер на 35% /тридесет и пет процента/ от продажната цена. Остатакът от продажната цена – разсрочено – под формата на 24 равни месечни вноски.

Индивидуален номер на процедурата: 0004221
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 43000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33100000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-23 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова и Валери Иванов Василев
  • Телефон/и за контакт: +35982845379
Документи