Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-02-19 12:42:52
АОП номер: 00849-2020-0002 Статус: възложена

Доставка на топлинна енергия за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД, за следните обекти в гр. Русе - бул. Тутракан № 20  и ул. Доростол № 34. Срокът на изпълнение на договора е 5 (пет) години, считано от датата на сключването му. Прогнозното количество на доставяната топлина енергия за 5 (пет) години е 2828 МВтч, определено на база изразходеното количество топлинна енергия за последните 12 месеца. Дейности по поръчката: да доставя топлинна енергия по цени и с качество, съгласно „Общи условия за продажба на топлинна енергия за стопански нужди на потребители от системата на Топлофикация Русе ЕАД", приети с решение по т. 16/8 от Протокол от 15.06.2011 г. на Съвета на директорите на Топлофикация - Русе ЕАД, одобрени с решение № ОУ-06 от 16.07.2012 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, обн., ДВ, бр. 17 от 06.03.2015 г. комисията е трансформирана в Комисия за енергийно и водно регулиране/. Общите условия са публикувани на електронната страница на Топлофикация Русе ЕАД гр. Русе, https://www.toplo-ruse.com/docs/OU_Stopanski.pdf . Топлофикация - Русе ЕАД е включено в публикувания на интернет страницата на КЕВР списък на топлоенергийни дружества с данни за: I. Пределни цени на топлинна енергия и преференциални цени на електрическа енергия от комбинирано производство http://www.dker.bg/uploads/2019/heat_prices_10072019.pdf. Количество топлинна енергия се отчита ежемесечно чрез средствата за измерване за търговско плащане /топломери, монтирани в абонатните станции/ и действащата за периода цена.

Индивидуален номер на процедурата: 0006018
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 236000.00 лв. без ДДС
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валери Василев
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи