Център за психично здраве Русе ЕООД

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД

Дата и час на публикуване: 2020-02-05 13:40:59
АОП номер: 00849-2020-0001 Статус: възложена

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ЦПЗ-Русе ЕООД – 3 бр. сгради с адреси в гр. Русе - бул. Тутракан № 20, ул. Янтра № 5 и ул. Доростол № 34. Обществената поръчка се възлага за срок от 5 (пет) години, като приблизителната консумация за този период е 70 000 куб.м.

Индивидуален номер на процедурата: 0005953
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 170000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валери Василев
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи