Център за психично здраве Русе ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦПЗ - РУСЕ ЕООД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2020-03-11 11:08:55
АОП номер: 00849-2020-0003 Статус: възложена

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на лекарствени продукти за нуждите на лечебния процес в ЦПЗ - Русе ЕООД по приложена спецификация.

В Таблици № 1 и 2 във формат Excel са посочени лекарствените продукти, описани по Анатомотерапевтичен код (АТС-код), международно непатентно наименование, лекарствена форма, количество на активното лекарствено вещество, единица мярка, прогнозно количество за 24 месеца, прогнозна стойност за брой и обща прогнозна стойност.

Индивидуален номер на процедурата: 0006074
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 53287.74 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-21 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: главна мед.сестра
  • Телефон/и за контакт: 082845379
Документи