Център за психично здраве Русе ЕООД

Периодична доставка на материали за производство на спално бельо

Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00Последна промяна: 2017-10-24 15:04:07
ID номер: 9051023 Статус: възложена

Предлаганите материали да съответстват на действащите национални и европейски стандарти. Качеството на предлаганите от участниците материали и съответствието на техните характеристики с посочените изисквания на възложителя, трябва да бъдат доказани с Протоколи от изпитване, издадени от Акредитирана лаборатория. За доказване качество на предлаганите стоки се представят: мостри, каталози, техническа информация за продуктите, сертификати за произход, за управление на качеството и др. - по преценка на участника. Изисквания към участника: 1. Участникът да бъде производител, търговски представител или дистрибутор на производител на материалите, включени в предмета на обществената поръчка

 

Индивидуален номер на процедурата: 0003009
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Русе
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 19260000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-16 14:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Заповед

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Покана за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Приложения

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Разяснение на основание чл. 101б, ал. 6 от ЗОП

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-07 15:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 15:01:57
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-23 15:01:57
 • Договор - Артек 92 ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 15:03:59
 • Договор - Вижан ООД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-03-28 15:03:59