Община Черноочене

„ТЕКУЩ РЕМОНТ В СГРАДА НА КМЕТСТВО В С. КОМУНИГА“

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:28:21Последна промяна: 2018-04-03 11:26:42
ID номер: 9074548 Статус: възложена

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на поръчката: „Текущ ремонт в сграда на Кметство в с. Комунига“.

2. Обем: Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

3. Правно основание: чл.20 ал.3, т.1 от ЗОпо реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, (събиране на оферти с обява). 

4. Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

5. рок за изпълнение на поръчката: 4(четири) месеца. Срокът, определен от възложителя за изпълнение на обществената поръчка, е фиксиран и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 5 работни дни след датата на подписване на договораза СМР.

2.6.                  Място на изпълнение: с. Комунига, общ. Черноочене.

Индивидуален номер на процедурата: 0003605
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 239661.20 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-20 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Николина Димитрова Борисова
 • Телефон/и за контакт: 03691 61 63
Документи
 • ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:26:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080404573
  Удостоверено време: 03.04.2018 11:26:33
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 08:26:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:26:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080404579
  Удостоверено време: 03.04.2018 11:26:36
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 08:26:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:26:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080404584
  Удостоверено време: 03.04.2018 11:26:39
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 08:26:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080404592
  Удостоверено време: 03.04.2018 11:26:42
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 08:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 14:53:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083288857
  Удостоверено време: 14.05.2018 14:53:50
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 11:53:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-04 09:45:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084797495
  Удостоверено време: 04.06.2018 09:45:18
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2018 06:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-04 09:45:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084797498
  Удостоверено време: 04.06.2018 09:45:22
  Удостоверено време по UTC: 04.06.2018 06:45:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори