Община Черноочене

"Общинска автогара-Черноочене"

Дата и час на публикуване: 2020-03-23 15:59:34
АОП номер: 00470-2020-0003 Статус: възложена

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект “ОБЩИНСКА АВТОГАРА – ЧЕРНООЧЕНЕ” в УПИ VII-502.14 от кв.2 по плана на с. Черноочене /център/,общ.Черноочене,  обл. Кърджали.

Индивидуален номер на процедурата: 0006161
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 1487369.43 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45213311
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-04 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николина Борисова - Началник отдел
  • Телефон/и за контакт: 036916163
Документи