Община Черноочене

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“ Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:25:19Последна промяна: 2018-04-03 14:24:50
АОП номер: 00470-2018-0004 Статус: затворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция №1:Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

Обособенапозиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене

Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“ 

Индивидуален номер на процедурата: 0003613
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 441667.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николина Борисова - Началник отдел "ТСУ"
  • Телефон/и за контакт: 03691/6163
Документи