Община Черноочене

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“ Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:17:42Последна промяна: 2018-03-20 17:17:18
АОП номер: 00470-2018-0002 Статус: затворена

 

Обект:Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, б. „а“ от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1.

 

Правно основание за провеждане на процедудрата: Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки стойността на обществената поръчка, чиято обща стойност попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

 

Предмет:Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“.

Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене.

Индивидуален номер на процедурата: 0003561
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пряпорец
Прогнозна стойност: 900573.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232440
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж. Николина Борисова - Началник отдел ТСУ
  • Телефон/и за контакт: +359 36916163
Документи