Община Черноочене

Сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на Община Черноочене до регионално депо за отпадъци

Дата и час на публикуване: 2018-03-09 14:19:36Последна промяна: 2018-05-15 14:10:33
АОП номер: 00470-2018-0001 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е събиране и извозване на твърдите битови отпадъци, генерирани на територията на Община Черноочене до регионално депо за отпадъци,поддръжка,почистване и дезинфекция на съдовете за отпадъци,почистване на площадките около тях и гарантиране санитарно-хигиенните условия и недопускане на задържане на смет в съдовете с цел предотвратяване на развитието на биопроцеси в тях,застращаващи жизнената среда с увреждане.

Индивидуален номер на процедурата: 0003501
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 200000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90500000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Неджатин Салим - директор на дирекция "ОА"
  • Телефон/и за контакт: +35936916228
Документи