Бургасбус ЕООД

Организиране и провеждане на обучения в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Дата и час на публикуване: 2016-11-18 16:06:52
Допълнителна информация по процедурата

Организиране и провеждане на обучения в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Документи