Бургасбус ЕООД

Дейности по информация и публичност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Дата и час на публикуване: 2016-10-26 15:18:40
Допълнителна информация по процедурата

Дейности по информация и публичност в изпълнение на проект "Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица", договор №BG05M9OP001-1.003-0221-001, финансиран по ОП "РЧР" 2014-2020 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Документи