Бургасбус ЕООД

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 1
процедура по чл.20, ал.4

Доставка на автомобилни гуми

Дата и час на публикуване: 2017-04-18 08:38:51
процедура по чл.20, ал.4

Организиране и провеждане на обучения в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01,

Дата и час на публикуване: 2016-11-18 16:06:52
процедура по чл.20, ал.4

Дейности по информация и публичност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01,

Дата и час на публикуване: 2016-10-26 15:18:40