Бургасбус ЕООД

Доставка на моторни масла и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2018-01-22 14:43:12
АОП номер: 00049-2018-0001 Статус: приключена

Доставка на моторни масла и антифриз за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Обекта на поръчката е доставка на стоки, които се търгуват на стоковата борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерски съвет по предложение на министъра на финансите.

Индивидуален номер на процедурата: 0003289
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 65100.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24951000, 09211100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи