Община Братя Даскалови

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по седем обособени позиции“

Дата и час на публикуване: 2019-07-12 14:37:08Последна промяна: 2019-07-12 14:36:37
АОП номер: 00256-2019-0002 Статус: възложена

Целта на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнители, които да извършват доставки на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови, Училищен стол с. Оризово и Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови по обособени позиции, за срок от 12 / дванадесет/ месеца.

Видът и количеството на хранителните продукти са посочени в Техническата спецификация – неразделна част от настоящата документация.

Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни, изчислени на база потреблението за последните дванадесет месеца.

Възложителят ще заявява доставянето на хранителни продукти, съобразно възникналите необходимости на съответните общински структури.

Възложителят си запазва правото да не заяви цялото посочено количество стоки по вид и/или брой, без от това да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици за него.

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по седем обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма „СИП 2000“ ООД с ЕИК:117690418. Сключеният договор с фирмата и разменената документация е налична в сградата на общинска администрация Братя Даскалови на адрес: с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55

Индивидуален номер на процедурата: 0005137
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Братя Даскалови
Прогнозна стойност: 140400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-31 16:45:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Янка Гайдаджийска
  • Телефон/и за контакт: +359 4134-2266
Документи