Община Борино

Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино включваща четири обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2019-05-14 16:15:37Последна промяна: 2019-06-17 17:16:46
АОП номер: 00754-2019-0003 Статус: възложена

В обхвата на поръчката са включени: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Борино - ул. „Надежда“ от О.Т.325,326 до О.Т. 327, ул. „Доспатска“ от О.Т.177 до О.Т.189, ул. „Юбилейна“ от О.Т.189 до О.Т.345, ул. „Гео Милев“ от О.Т.87 до О.Т.89, ул. „Цар Самуил“ от О.Т.87,81 до О.Т.80, ул. „Арда“ от О.Т.81,82,83 до О.Т.355 и ул. „Пролет“ от О.Т.78,79 до О.Т.81“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Буйново - улица от О.Т. 199 до 53 и улица О.Т.242- о.т.234“ Обособена позиция № 3: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Ягодина - улица от О.Т.116 до О.Т.104“ Обособена позиция № 4: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Кожари - от П.Т 18,17,16,15 до П.Т 12.“

Индивидуален номер на процедурата: 0004948
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Борино
Прогнозна стойност: 1053399.27 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи