Община Бобов дол

Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов дол за 2023 г.

Дата и час на публикуване: 2023-10-19 12:55:34
ID номер: 00599-2023-0011 Статус: отворена

Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на община Бобов
дол за 2023 г., както следва:Пътища: път KNL 1016/II-62 Невестино -Дупница/ Долистово – Новоселяне/ KNL 1014 от
км.0,000 до км.12,000 - 1330 кв.м.; път KNL 1015 / KNL 1014/ Голем Върбовник- Мали Върбовник/ KNL 1014 от
км.0,000 до км.5,100– 1010 кв.м.; път III – 602 улица „Негулица“ от км 27+933 до 28+570 – 125 кв.м; път III – 623 улица
„Георги Димитров“ от км 11+570 до 14+627 – 560 кв.м. Улици: улица „Алекси Янев" с о.т. 25а-26-25-21 - 160 кв.м в
гр. Бобов дол; улица „Васил Левски“ с о.т. 48-46-364-45- 10 кв.м в гр. Бобов дол; улица „Дунав“ с о.т. 73-74-75 - 125
кв.м в гр. Бобов дол; улица „Рила“ с о.т.52-54-55-66-65-64-68-69-383-384-385 - 450 кв.м в гр. Бобов дол; улица „Осми
март“ с о.т. 309-312-313-314 - 120 кв.м в гр. Бобов дол; улица „ Стубело“ с о.т. 305-307-308-309-311-319-320-322-210-
20 кв.м в гр. Бобов дол; улица „Стубело“ о.т. 210 – 150 кв.м в гр. Бобов дол; улица „Св. Спас“ о.т. 217 - 300 кв.м в
гр. Бобов дол; улица в кв. „Южен“ с о.т.423-424 - 35 кв.м в гр. Бобов дол; улица с о.т. 185-183-182-216-211-183 – 300
кв.м в с. Мламолово; улица с о.т.24-22-21-86-84-83 - 150 кв.м в с. Големо село; улица с о.т. 39-40-105-104-103 - 200
кв.м в с. Големо село, съгласно Техническата спецификация, неразделна част от обявата.

Индивидуален номер на процедурата: 0007245
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 147966.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2023-11-02 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140