Община Бобов дол

Упражняване на авторски надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети Спас“, град Бобов дол, община Бобов дол”

Дата и час на публикуване: 2022-09-01 15:18:25
ID номер: 00599-2022-0014 Статус: отворена

В рамките на настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи Упражняване на авторски
надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети
Спас“, град Бобов дол, община Бобов дол” по смисъла на чл.162 от Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и
нормативните актове по неговото прилагане.

Индивидуален номер на процедурата: 0007099
Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 34521.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79121000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-12 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140