Община Бобов дол

„Текущ ремонт на покрив на сградата на кметство село Шатрово, община Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2022-06-23 17:04:14
ID номер: 00599-2022-0013 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на покрив на сградата на кметство село Шатрово, община Бобов дол, в съответствие с подробната Количествена сметка, неразделна част от техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0007079
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45210000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-13 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140