Община Бобов дол

„Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2022-06-23 16:40:28
ID номер: 00599-2022-0012 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол, в т.ч.: ул. „Димитър Благоев“ (околоблоково пространство на бл.42 и бл.43), кв. „Миньор“, град Бобов дол;  ул. „Иван Вазов“ (при блок 85), кв. „Миньор“, град Бобов дол; ул. Негулица“ при УПИ V-840, кв.13, кв. „Христо Ботев“, град Бобов дол; улица с о.т. 41-46-47-48, село Мали Върбовник; улица с о.т. 101-105, село Голема Фуча, в съответствие с подробната Количествена сметка, неразделна част от техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Индивидуален номер на процедурата: 0007078
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 75167.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-12 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140