Община Бобов дол

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:06:40
Статус: възложена

Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка на Възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на договора, техническата спецификация и при спазване на: 1. Закон за храните; 2. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение ( Приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г., обн. ДВ бр.107/2002 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.) 3. Наредба № 5 от 25.05.2006 на МЗ за хигиена на храните; 4. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; 5. Наредба № 9 /16.09. 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г.); 6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0005624
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 69990.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 1500000000,151000000,15220000,15400000,15800000,158110000,03200000,03210000,03220000,03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-12 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП (изх.№12-00-161/22.10.2019 г.)

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:10:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110938521
  Удостоверено време: 22.10.2019 18:10:26
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2019 15:10:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:11:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110938544
  Удостоверено време: 22.10.2019 18:11:46
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2019 15:11:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:12:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110938554
  Удостоверено време: 22.10.2019 18:12:19
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2019 15:12:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:12:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110938561
  Удостоверено време: 22.10.2019 18:12:50
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2019 15:12:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:42:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110938969
  Удостоверено време: 22.10.2019 18:42:13
  Удостоверено време по UTC: 22.10.2019 15:42:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти ( изх.№12-00-166/05.11.2019 г.)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-05 17:27:27
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111812373
  Удостоверено време: 05.11.2019 17:27:27
  Удостоверено време по UTC: 05.11.2019 15:27:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-14 16:00:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112361652
  Удостоверено време: 14.11.2019 16:00:58
  Удостоверено време по UTC: 14.11.2019 14:00:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №56/10.12.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 17:28:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114184736
  Удостоверено време: 12.12.2019 17:28:12
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2019 15:28:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 17:30:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114184809
  Удостоверено време: 12.12.2019 17:30:34
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2019 15:30:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 -Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 17:31:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114184840
  Удостоверено време: 12.12.2019 17:31:24
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2019 15:31:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-12-12 17:32:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114184885
  Удостоверено време: 12.12.2019 17:32:31
  Удостоверено време по UTC: 12.12.2019 15:32:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори