Община Бобов дол

Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0103 „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:36:47Последна промяна: 2019-10-11 17:36:43
Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е “Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0103 „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св. Кирил и Методий“, улица „Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“, финансиран попроцедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на развитие селата в селските райони“ от ПРСР 2014-2020 г., съгласно приложена към настоящата обява Техническа спецификация 

Индивидуален номер на процедурата: 0005564
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 17382.23 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-28 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 08985 656140
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с изх.№12-00-155 от 11.10.2019 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:38:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110358623
  Удостоверено време: 11.10.2019 17:38:20
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 14:38:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:39:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110358639
  Удостоверено време: 11.10.2019 17:39:02
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 14:39:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:39:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110358659
  Удостоверено време: 11.10.2019 17:39:45
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 14:39:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:40:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110358674
  Удостоверено време: 11.10.2019 17:40:20
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 14:40:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП ( изх.№12-00-155/11.10.2019 г.)

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-11 18:17:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110359496
  Удостоверено време: 11.10.2019 18:17:52
  Удостоверено време по UTC: 11.10.2019 15:17:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 12:18:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111520603
  Удостоверено време: 01.11.2019 12:18:23
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 10:18:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 по чл.192 ,ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-11 11:35:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114117333
  Удостоверено време: 11.12.2019 11:35:03
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2019 09:35:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №4 от 10.01.2020 г. за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 16:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116401121
  Удостоверено време: 17.01.2020 16:59:23
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 14:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 17:00:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116401173
  Удостоверено време: 17.01.2020 17:00:31
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 15:00:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 17:01:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116401231
  Удостоверено време: 17.01.2020 17:01:29
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 15:01:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 17:02:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116401283
  Удостоверено време: 17.01.2020 17:02:21
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 15:02:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения №№4,5 и 6

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 17:03:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116401355
  Удостоверено време: 17.01.2020 17:03:52
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 15:03:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори