Община Бобов дол

Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на град Бобов дол" по проект №BG06RDNP001-7.007-0084, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:25:16Последна промяна: 2019-07-16 17:25:01
Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на град Бобов дол" по проект №BG06RDNP001-7.007-0084, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

За изпълнение на горепосочените дейности са налице съгласуван и одобрен Технически проект по части: Архитектура, Конструкции с технически контрол по частта. Обект „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на град Бобов дол" е  ІV-та  категория съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква “г” от ЗУТ и чл. 8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите и във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя/обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г. и на основание чл.5, ал.6, т.4, т.4.4.1. – Обектът е четвърта група, четвърта категория /т.4.4.1. строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "г" ЗУТ - паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар/. Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи съгласно съгласувания и одобрен инвестиционен проект по части, подробните количествени сметки, както и въз основа на разрешениeто за строеж, заповедите, дадени писмено в заповедната книга на обекта, условията на договора за възлагане на обществената поръчка, изискванията на Възложителя, техническата спецификация и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005156
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 96673.23 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45212200
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-12 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№12-00-109/16.07.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:27:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105200344
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:27:24
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:27:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:28:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105200775
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:28:27
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:28:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:29:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105201106
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:29:16
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:29:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация към обява изх.№12-00-109/ 16.07.2019

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:30:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105201615
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:30:31
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:30:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105201834
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:31:05
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:31:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105202146
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:31:51
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:31:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:32:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105202516
  Удостоверено време: 16.07.2019 17:32:47
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 14:32:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-16 18:03:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105214479
  Удостоверено време: 16.07.2019 18:03:23
  Удостоверено време по UTC: 16.07.2019 15:03:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация (изх.№12-00-114/31.07.2019 г.) за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-31 17:37:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105985434
  Удостоверено време: 31.07.2019 17:37:51
  Удостоверено време по UTC: 31.07.2019 14:37:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-21 16:21:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107250939
  Удостоверено време: 21.08.2019 16:21:45
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2019 13:21:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №43/14.10.2019 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:20:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110454576
  Удостоверено време: 15.10.2019 11:20:26
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 08:20:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:22:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110454645
  Удостоверено време: 15.10.2019 11:22:01
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 08:22:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение и неговите приложения

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:24:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110454914
  Удостоверено време: 15.10.2019 11:24:58
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 08:24:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-15 11:25:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110454978
  Удостоверено време: 15.10.2019 11:25:58
  Удостоверено време по UTC: 15.10.2019 08:25:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори