Община Бобов дол

„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:15:51Последна промяна: 2018-11-29 17:15:40
Статус: възложена

Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка на Възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на договора, техническата спецификация и при спазване на: 1. Закон за храните; 2. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение ( Приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г., обн. ДВ бр.107/2002 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.) 3. Наредба № 5 от 25.05.2006 на МЗ за хигиена на храните; 4. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; 5. Наредба № 9 /16.09. 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г.); 6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0004414
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 55000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Обява изх.№12-00-163/29.11.2018 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:11:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043605
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:11:16
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:11:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:12:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043647
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:12:23
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:12:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:13:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043664
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:13:07
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:13:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:13:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043685
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:13:55
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:13:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:14:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093043699
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:14:25
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:14:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:29:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093044049
  Удостоверено време: 29.11.2018 17:29:06
  Удостоверено време по UTC: 29.11.2018 15:29:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-09 10:13:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093316249
  Удостоверено време: 09.12.2018 10:13:34
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2018 08:13:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 15:36:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093611620
  Удостоверено време: 18.12.2018 15:36:00
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2018 13:36:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 5/ 17.01.2019 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-17 15:10:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094465506
  Удостоверено време: 17.01.2019 15:10:49
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2019 13:10:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори