Община Бобов дол

Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“ по проект № 10/07/2/0/00411

Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:40:47Последна промяна: 2018-06-12 11:40:38
Статус: възложена

Обект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“ е  ІV-та  категория съгласно чл.137, ал.1, т. 4, буква “д” от ЗУТ и чл. 8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи на МРРБ. Съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите и във връзка с чл.5, ал.1, т.1 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя/обн. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г. и на основание чл.5, ал.6, т.1, т.1.4.1. – Обектът е първа група, четвърта категория /т.1.4.1. строежи по чл.137, ал.1, т.4, буква „д“ – жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители/.  Изпълнителят на настоящата обществена поръчка ще осъществява функциите на Консултант за упражняване на строителен надзор по реда на чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в т.ч.: законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3; осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; изпълнение на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3, както и с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка;контролът на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от Закона за устройство на територията при упражняване на строите лен надзор, в т.ч.: изпълнение на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им; своевременното съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; издаване на предписания и заповеди от лицето, упражняващо строителен надзор и вписване в заповедната книга на строежа; уведомяване на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушение, свързано с нарушаване на техническите правила и нормативи; да състави техническия паспорт на строежа, на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ, бр. 7 от 23. 01. 2007 г.) преди да се въведе строежа в експлоатация от компетентния орган;да изготви след приключване на строително-монтажните работи Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ; законосъобразно въвеждане на обекта в експлоатация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003820
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 25219.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71521000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-21 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява изх. №12-00-80/ 12.06.2018 г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:41:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085441709
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:41:12
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:41:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:42:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085441857
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:42:30
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:42:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:43:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085441951
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:43:25
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:43:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:44:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085442053
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:44:10
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:44:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:45:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085442244
  Удостоверено време: 12.06.2018 11:45:37
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 08:45:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-12 12:43:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085448015
  Удостоверено време: 12.06.2018 12:43:40
  Удостоверено време по UTC: 12.06.2018 09:43:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 22.06.-18.07.2018 г. от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 15:37:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088302200
  Удостоверено време: 18.07.2018 15:37:44
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 12:37:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 (утвърден на 20.09.2018 г.) от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-20 17:48:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090933555
  Удостоверено време: 20.09.2018 17:48:45
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2018 14:48:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №36/ 16.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 17:15:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091684029
  Удостоверено време: 17.10.2018 17:15:45
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 14:15:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 17:16:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091684060
  Удостоверено време: 17.10.2018 17:16:49
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 14:16:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Декларация по чл.102, ал.1 от ЗОП

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 17:18:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091684114
  Удостоверено време: 17.10.2018 17:18:47
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 14:18:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-17 17:20:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091684151
  Удостоверено време: 17.10.2018 17:20:22
  Удостоверено време по UTC: 17.10.2018 14:20:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори