Община Бобов дол

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:29:00
Статус: възложена

Доставката на хранителните продукти ще се извършва по предварителна заявка на Възложителя или упълномощен от него представител, съгласно условията на договора, техническата спецификация и при спазване на: 1. Закон за храните;2. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (Приета с ПМС № 249 от 06.11.2002 г., обн. ДВ бр.107/2002 г., в сила от 01.04.2004 г., изм. ДВ, бр. 86 от 02.11.2010 г.)3. Наредба № 5 от 25.05.2006 на МЗ за хигиена на храните; 4.Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; 5. Наредба № 9 /16.09. 2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 3 Ноември 2015г.); 6. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и всички други нормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на поръчката.

Индивидуален номер на процедурата: 0003234
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 50000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:30:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076337587
  Удостоверено време: 19.12.2017 10:30:53
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 08:30:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:31:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076337627
  Удостоверено време: 19.12.2017 10:31:53
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 08:31:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:32:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076337659
  Удостоверено време: 19.12.2017 10:32:33
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 08:32:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:33:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076337686
  Удостоверено време: 19.12.2017 10:33:04
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 08:33:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване в профил на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-19 11:09:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076339029
  Удостоверено време: 19.12.2017 11:09:08
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2017 09:09:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП - удължаване на срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-12-28 17:51:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076535886
  Удостоверено време: 28.12.2017 17:51:50
  Удостоверено време по UTC: 28.12.2017 15:51:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 11.01.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-11 12:07:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076849208
  Удостоверено време: 11.01.2018 12:07:47
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2018 10:07:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №4 от 16.01.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-16 12:26:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076968186
  Удостоверено време: 16.01.2018 12:26:13
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2018 10:26:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори